Физички лица > Платежни услуги во земјата

Платежни услуги во земјата

Платежни услуги во земјата


Силк Роуд Банка АД Скопје обезбедува сигурна, брза и ефикасна платежна услуга на сите учесници во платежните услуги - клиенти на Банката и овозможува извршување на денарски платежни трансакции.

Силк Роуд Банка АД Скопје, како носител на платежни услуги, кредитните трансфери во денари ги извршува преку:
 • интерена платежна услуга (безготовински кредитен трансфер помеѓу клиентите на Банката, како и уплати и исплати на готовина); и
 • екстерен односно меѓубанкарска платежна услуга (безготовински кредитен трансфер помеѓу клиентите на различни банки).
Меѓубанкарската платежна услуга се извршува преку два система на порамнување:
 • МИПС - Македонски интербанкарски платежен систем кој се користи за извршување на итни кредитни трансфери и кредитни трансфери над МКД 1.000.000,00; и
 • КИБС - Клириншки интербанкарски систем кој се користи за извршување на кредитни трансфери до и еднакви на МКД 1.000.000,00.
Учесникот на платежната услуга може да има:
 • платежни денарски сметки кај повеќе носители на платежната услуга; и
 • повеќе платежни денарски сметки кај еден носител на платежната услуга.
Термински план
Опис на услугата на Банката Прием на налог
Уплата/исплата од сметка од 08.30 до 16.00 часот
Извршување на интерни налози од 08.30 до 16.30 часот
Извршување на налози преку КИБС од 08.30 до 14.00 часот
Извршување на налози преку МИПС од 08.30 до 16.00 часот

Ако сте во потрага за навистина едноставна платежна сметка која е идеална за вашите секојдневни банкарски потреби, на барајте повеќе, платежната сметка е тоа што ви треба. Таа ви нуди многу можности, преку кои добивате редовни приходи или ги извршувате сите кредитни трансфери во банкарскиот систем во земјата. Воедно, секое физичко лице кое врши денарски трансакции преку банка мора да поседува платежна сметка.
ПРИДОБИВКИ
  24 часовен пристап преку нашиот онлајн банкарски систем Web Banking.
 • Сите стандардни функции што ги очекувате од вашата платежна сметка, во форма на дебитна Виза картичка.
 • Enter Visa / AMEX дебитна картичка без било каков годишен надоместок. Со дебитната картичка Ви се овозможува пристап до Вашата банкарска сметка, на банкомати и POS терминали за трансакции во малопродажба. Секоја трансакција извршена во малопродажба ќе се заврши со автоматско задолжување на сметката.
 • Позитивна камата на позитивна состојба на сметка.


Комбинирано со услугата Моја Плата корисникот на платежната сметка може да добие привилегиран статус за одредени производи на Банката. Платежната сметка може да отворат сите полнолетни домашни физички лица, како и физички лица странски државјани, што остваруваат примања од редовен работен однос, пензиско, инвалидско осигурување, или по друг основ - кои согласно законската регулатива имаат третман на резидент и имаат лична карта за странец издадена од МВР на РМ.

За подетални информации може да се обратите во која било експозитура на Силк Роуд Банка АД Скопје.

ОТВАРАЊЕ НА ПЛАТЕЖНА СМЕТКА
Силк Роуд Банка АД Скопје на своите клиенти им овозможува лесно, брзо и едноставно отворање платежни сметки, воедно објаснувајќи ја употребата на овие сметки. При отворање платежни сметка, физичкото лице поднесува: По потпишување на договорот од двете страни, новата отворена платежна сметка се активира и преку истата може да се извршува платежна услуга, откако ќе се пријави во единствениот регистар на платежни сметки (ЕРТС).

Учесникот во платежната услуга е должен писмено да ја извести Банката за сите настанати статусни и други промени најдоцна во рок од три дена од денот на настанатите промени.


ОВЛАСТУВАЊЕ ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВАТА ОД ПЛАТЕЖНА СМЕТКА
Сопственикот на платежната сметка може да даде писмено овластување на друго физичко лице за располагање со средствата од неговата сметка - Апликација за овластени лица за располагање со средствата на сметката. При овластувањето мора да биде присутно и лицето кое се овластува и истото се идентификува со лична исправа презентирана во оригинал.

Овластувањето се врши на шалтерите во експозитурите на Банката. Овластувањето е валидно сè додека е отворена тековната платежна сметка или до отповикување на платежната сметка од страна на сопственикот.

За детали за КАМАТНИТЕ СТАПКИ кликенте тука.Барање за отворање, промени и затворање на платежна сметка за физички и правни лица
Апликација за овластени потписници
Апликација за идентификација и ажурирање

 Изјава за согласност за директен маркетинг 
 Барање за повлекување на согласност за директен маркетинг

Информации за состојбата и промените на сметката можат да добијат само сопствениците и овластените лица на сметката на шалтерите во Банката и преку услугата електронско банкарство.

Со средствата од платежната сметка клиентите можат да располагаат преку:
 • потписна картичка од платежната сметка - за вршење готовински уплати и исплати, како и за безготовински пренос на средствата на други сметки во Банката и сметки во други банки
 • платежна картичка Enter Visa дебитна картичка - за користење во трговската мрежа како и за подигнување на готовина на банкомати во земјата и во странство
 • услугата електронско банкарство, која овозможува и вршење на сите видови безготовински трансфери од платежната сметка.


Извршување на кредитни трансфери
 • на пропишани платежни инструменти доставени на шалтерите во која било експозитура на Силк Банка АД Скопје
 • преку услугата електронско банкарство.


Видови на платежни инструменти
Платежен инструмент претставува однапред утврден образец со единствена форма и содржина.
 • уплатница - образец ПП10
 • налог за исплата на готовина - образец ПП40
 • уплатница за исплата на готовина - образец ПП41
 • налог за пренос - образец ПП30
 • збирен налог за пренос - образец ПП31 (на товар на еден налогодавач во полза на еден примач по повеќе основи)
 • збирен налог за пренос - образец ПП32 (на товар на еден налогодавач во полза на повеќе примачи)
 • налог за плаќање на јавни приходи - образец ПП50
 • збирен налог за кредитен трансфер на плата на товар на сметка на еден налогодавач во полза на повеќе примачи - образец ПП53.

Користење на приливи
Сите приливи на сметките на клиентите на Банката можат да се користат веднаш по нивното пристигнување.
Приливите можат да бидат:
 • интерни приливи (од сметка на депонент или од сметка на Банката)
 • приливи преку КИБС или МИПС (приливи од други банки или институции).


Интерните приливи и приливи преку МИПС пристигнуваат во текот на целиот работен ден и се на располагање веднаш по нивното пристигнување. Приливите преку КИБС пристигнуваат по завршување на порамнувањето (по 15:00 часот).

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање

Подесувања за колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. На веб страницата www.silkroadbank.com.mk користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство при идната посета на веб страницата. Детални информации за начинот на кој можете да ги смените Вашите преференции за веб колачињата можете да најдете во нашиот документ Политика за приватност и Политика за колачиња.