Физички лица > Кредити > Станбени кредити > Купи куќа - купи стан | Купи куќа за млади

Купи куќа - купи стан | Купи куќа за млади

Со проектот „Купи куќа, купи стан“ и „Купи куќа за млади“ граѓаните може да аплицираат за субвенционирани станбени кредити до 31 Август 2022. Овие кредити ќе може да се користат за изградба/купување на куќа или за купување на нов стан.

Граѓаните кои сакаат да аплицираат за субвенциониран кредит треба да ги исполнуваат општите критериуми пропишани со Закон за субвенциониран станбен кредит.
Максималниот износ на кредитот може да биде до ЕУР 100.000,00, при што субвенционирањето ќе се однесува на износот до ЕУР 50.000.
15% - 20% во зависност од проценетата вредност на обезбедување
Граѓаните ќе можат да аплицираат за еден од следните модели на субвенции
КУПИ СТАН

„Купи стан за млади”
Доколку имаш до или наполнето 35 години избери една од двете опции за субвенција на станбениот кредит:


Oпција „РАТА”
Владата плаќа 70% од месечниот ануитет во првите 5 години од отплатата на кредитот.

Oпција „УЧЕСТВО”
Владата плаќа 70% од учеството за станбениот кредит (до 25% од кредитот).

„Купи стан за возраст над 35 години”
Доколку имаш над 35 години избери една од двете опции за субвенција на станбениот кредит:


Oпција „РАТА”
Владата плаќа 50% од месечниот ануитет во првите 5 години од отплатата на кредитот.

Oпција „УЧЕСТВО”
Владата плаќа 50% од учеството за станбениот кредит (до 25% од кредитот).


КУПИ/ИЗГРАДИ КУЌА

„Купи куќа за млади”
Доколку имаш до или наполнето 35 години избери една од двете опции за субвенција за купување или изградба на куќа:


Oпција „РАТА”
Владата плаќа 60% од месечниот ануитет во првите 3 години од отплатата на кредитот, 50% во следните 5 години и 40% во следните 3 години од отплатата.

Oпција „УЧЕСТВО”
Владата го субвенционира целото учество од субвенционираниот кредит за куќа (до 25% од кредитот).


„Купи куќа за возраст над 35 години”
Доколку имаш над 35 години избери една од двете опции за купување или изградба на куќа:


Oпција „РАТА”
Владата плаќа 80% од месечниот ануитет во првите 5 години од отплатата на кредитот.

Oпција „УЧЕСТВО”
Владата субвенционира 80% од учеството од субвенционираниот кредит за куќа (до 25% од кредитот).


ДОГРАДИ/НАДГРАДИ
„Догради/надгради за млади”
Доколку имаш до или наполнето 35 години избери една од двете опции за субвенција за надградба или доградба на куќа:


Oпција „РАТА”
Владата плаќа 50% од месечниот ануитет во првите 3 години од отплатата на кредитот, 40% во следните 5 години и 30% во следните 3 години од отплатата.

Oпција „УЧЕСТВО”
Владата го субвенционира целото учество од субвенционираниот кредит за куќа (до 25% од кредитот).

„Догради/надгради за возраст над 35 години” Доколку имаш над 35 години избери една од двете опции за доградба или надградба на куќа:

Oпција „РАТА”
Владата плаќа 75% од месечниот ануитет во првите 5 години од отплатата на кредитот.

Oпција „УЧЕСТВО”
Владата субвенционира 75% од учеството од субвенционираниот кредит за куќа (до 25% од кредитот).

Каматни стапки за опцијата „РАТА“:

2.9% фиксна за првите три години
3.9% фиксна за 4-тата и 5-тата година

По истекот на 5-тата година, банката го задржува правото да врши корекција на каматната стапка.
Моментално:
6.625% (за приматели на плата) (6 месечен ЕУРИБОР + 6.4% спред, мин. 6.4%)
7.464% (за неприматели на плата) (6 месечен ЕУРИБОР + 7% спред, мин. 7.464%)


Фиксна каматна стапка за опцијата „УЧЕСТВО”

Фиксна каматна стапка за цело време на отплатата на кредитот – мин. 6 месечен ЕУРИБОР + 4 процентни поени.
Прилагодувањето на номиналната каматна стапка се врши на шест месечна основа и тоа на 1 јануари и 1 јули секоја година.
ЕУР
минимум 20 години - максимум 30 години
 • 0% провизија за администрирање на кредитот
 • Без трошоци за проценител
 • Трошоци за укнижување на хипотека и трошоци за осигурување на имотот
 • 500 МКД апликативни трошоци за секоја примена апликација
 • Нотарски трошоци
 • 0% доколку е од сопствени средства
 • 3% доколку отплатата се рефинансира со кредит од банка
  Согласно Кредитната политика и дополнително,
 • Клиентот или неговиот партнер не користи друг станбен кредит, во времето на аплицирање за субвенционираниот кредит
 • Клиентот треба да обезбеди нотарски заверена изјава дека нема да го издава станот т.е. куќата и дека нема дополнително да ја товари недвижноста со хипотеки и дека нема да го префрлува сопствеништвото на други страни во првите 5 години од денот на исплата на кредитот при аплицирање за „Купи куќа, купи стан“ двата модели и „Купи куќа за млади“ модел „Учество“, односно изјава дека нема дополнително да ја товари недвижноста со хипотеки и дека нема да го префрлува сопствеништвото на други страни во првите 12 години од денот на исплата на кредитот при аплицирање за „Купи куќа за млади“ модел „Рата“.
Доколку е потребно - согласно Кредитната политика на Банката
Еднократно
 • Доколку кредитобарателот не ги подмири своите обврски (90 или 180 дена) Банката го раскинува договорот и кредитот ќе се смета за доспеан притоа Банката ќе ги преземе активностите за присилна наплата на кредитот
 • Во овој случај Банката е обврзана веднаш по примањето на средствата (со присилна наплата) да ги префрли средствата до Министерството за финансии
 • Доколку Банката и Министерствотот за финансии имаат сознанија дека одобрените средства не се користат согласно предвидените услови и договорот или дека податоците согласно кои е донесена одлуката за одобрување на кредитот, не се точни имаат обврска да преземат мерки и да го прогласат кредитот за доспеан и да преземат активности за присилна наплата
 • 3% на предвреме отплатениот износ, доколку отплатата е со сопствени средства 0%
 • Хипотека од прв ред (може и од втор и трет ред, само под услов Силк Роуд Банка АД да е единствен хипотекарен доверител) на имотот кој се купува или друг имот во сопственост на кредитобарателот или кокредитобарателот (прифатливи категории: станбени објекти во урбани средини - станови, куќи, деловен простор итн., станбени објекти во рурални средини - викендици и др.). Вредност на хипотеката:
 • - мин. 143% од вредноста на кредитот при купување/градба на прво живеалиште, зависно од локацијата и состојбата на хипотеката и согласно доставената вредност за проценка на хипотеката извршена од авторизиран проценител прифатен од Банката;

 • Административан забрана се предвидува ако е прифатлива за сите страни (компанија - банка - кредитобарател/кокредитобаратели)
 • Осигурување на имотот што се заложува од сите ризици винкулирано во корист на Банката
 • Осигурување на имотот за времетраење на кредитот.
Барање за субвенциониран станбен кредит

ИНФОРМИРАЈ СЕ ВЕДНАШ НА 02 3251 900

ПОГЛЕДНЕТЕ ГИ ОСТАНАТИТЕ НАШИ КРЕДИТИ

Потрошувачки кредити

Повеќе

Еден за сѐ

Повеќе

СТАНЕТЕ НАШ КЛИЕНТ И ИЗБЕРЕТЕ ЈА УСЛУГАТА КОЈА НАЈМНОГУ ВИ ОДГОВАРА

Пополнете ја контакт формата и наведете го вашето барање

Подесувања за колачиња

Оваа веб страница користи колачиња. На веб страницата www.silkroadbank.com.mk користиме колачиња со цел да го подобриме Вашето корисничко искуство при идната посета на веб страницата. Детални информации за начинот на кој можете да ги смените Вашите преференции за веб колачињата можете да најдете во нашиот документ Политика за приватност и Политика за колачиња.